سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

گام به گام

گام به گام با چهارشنبه سوری

فقط 3روز به چهارشنبه آخر سال باقی مانده. موعدی که دیگر برگزاری یک سنت نیست، بلکه یک حرکت مبارزاتی و یک خیزش اعلام شده ضددیکتاتوری است. و به همین خاطر آخوندهای حاکم به‌شدت از آن وحشت دارند. حرکتی که تقریباً تموم رسانه‌های حکومتی بسیج شدن هر…