سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

چهارشنبه سوری – اتش جواب اتش

چهارشنبه سوری و پشتوانهٴ نیرومند زنان ایرانی ـ حسنی منصوری

زن ایرانی همواره در تمام سرفصلهای تاریخی نقش بی‌بدیل داشته است. به‌طور اخص از رژیم شاه خائن تا خمینی دجال، در صحنه سیاسی و در رقم‌زدن سرنوشت جامعه، حضور فعال و چشمگیر آن بارز بوده است. می‌خواهم امروز از این فرصت استفاده کنم به‌صورت خیلی…