برچسب: پی‌گیری برنامه بمب‌سازی اتمی توسط فاشیسم‌مذهبی حاکم‌برایران

سخنرانی سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در اجلاس جهانی اینترنتی ایران آزاد

سخنرانی سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در اجلاس جهانی اینترنتی ایران آزاد

سخنرانی سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در اجلاس جهانی اینترنتی ایران آزاد https://vimeo.com/440926641 سخنرانی سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در اجلاس جهانی اینترنتی ایران ...

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران

موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران موضع‌گیری سخنگوی‌مجاهدین درمورد نسبت‌دادن انفجاردرنطنز به‌سازمان مجاهدین خلق ایران سخنگوی مجاهدین در مورد نسبت دادن انفجار در نطنز به سازمان مجاهدین ...

دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران

دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران

دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران دروغ‌گویی رژیم‌ایران درباره انفجار درتأسیسات‌نظامی پارچین،‌ افشاگری مقاومت ایران رژیم در باره انفجار مرکز گاز مطلقاً دروغ می‌گوید انفجار در قسمت ...

تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا

تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا

تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا تأکیدبر نقش‌موثر ‌مجاهدین درافشای برنامه‌اتمی آخوندها درگزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه امریکا https://vimeo.com/432413923 گزارش سال۲۰۲۰ وزارت خارجه آمریکا در مورد ...

گزارش‌ویژه رویترز ازدرون‌رژیم ایران، تولیدپودرآلومینویوم برای برنامه‌موشکی آخوندها

گزارش‌ویژه رویترز ازدرون‌رژیم ایران، تولیدپودرآلومینویوم برای برنامه‌موشکی آخوندها

گزارش‌ویژه رویترز ازدرون‌رژیم ایران، تولیدپودرآلومینویوم برای برنامه‌موشکی آخوندها گزارش‌ویژه رویترز ازدرون‌رژیم ایران، تولیدپودرآلومینویوم برای برنامه‌موشکی آخوندها https://vimeo.com/432413867 خبرگزاری رویترز، ۴تیرماه۹۹: گزارش ویژه از درون پروژه اتمی رژیم ایران - تولید ...

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی

پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی پیام مریم رجوی به‌کنفرانس اعلام‌حمایت اکثریت‌اعضای‌کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن درکنار مردم‌ایران برای‌آزادی مریم رجوی: مردم ایران ...

قطعنامه کنگره‌امریکا حمایت‌از خواست‌مردم‌ایران برای‌برقراری جمهوری دمکراتیک با ۲۲۰امضا

قطعنامه کنگره‌امریکا حمایت‌از خواست‌مردم‌ایران برای‌برقراری جمهوری دمکراتیک با ۲۲۱امضا

قطعنامه کنگره‌امریکا حمایت‌از خواست‌مردم‌ایران برای‌برقراری جمهوری دمکراتیک با ۲۲۱امضا قطعنامه کنگره‌امریکا حمایت‌از خواست‌مردم‌ایران برای‌برقراری جمهوری دمکراتیک با ۲۲۱امضا قطعنامه اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا در حمایت از خواست مردم ایران برای ...

رژیم‌ایران ازملت‌آگاه ایران می‌هراسد، توئیت وزارت خارجه امریکا

رژیم‌ایران ازملت‌آگاه ایران می‌هراسد، توئیت وزارت خارجه امریکا

رژیم‌ایران ازملت‌آگاه ایران می‌هراسد، توئیت وزارت خارجه امریکا رژیم‌ایران ازملت‌آگاه ایران می‌هراسد، توئیت وزارت خارجه امریکا https://vimeo.com/428715816 وزارت خارجه آمریکا:‌ رژیم ایران از ملت آگاه ایران که جنایت این رژیم ...

مسدودکردن میلیاردهادلار دارایی رژیم‌ایران توسط کره‌جنوبی

مسدودکردن میلیاردهادلار دارایی رژیم‌ایران توسط کره‌جنوبی

مسدودکردن میلیاردهادلار دارایی رژیم‌ایران توسط کره‌جنوبی مسدودکردن میلیاردهادلار دارایی رژیم‌ایران توسط کره‌جنوبی https://vimeo.com/428716245 کره جنوبی میلیاردها دلار از دارایی های رژیم آخوندی را مسدود کرده و پس نمی دهد. حسین ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب