سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پرویز خزایی عضوی شورای ملی مقاومت ایران

رحمان کریمی: سخن یک غیر روشنفکر درباره روشنفکران میهنش

روشنفکران یک طبقه اجتماعی نیستند بلکه برآمده از طبقات اند از فرودست ترین تا اشرافیت. بنابراین عنوان قشر روشنفکر به خود می گیرد. عمدتا روشنفکران برخاسته از طبقه متوسط اند و می دانیم که این طبقه در مصاف مبارزات سیاسی، ضعف و دل نگرانی های خاص…

پرویز خزائی:‌ چند نکته مختصر درباره قیام ملت ایران علیه فاشیسم خمینی

نخست: برخلاف سبزی خور شدن قیام هشتاد وهشتُ – این بار، نه تنها این حرکت تاریخی حول یک یا چند نفر از جناح های داخلی نظام کوک نشد، بلکه در مدت کوتاهی از شعار مرگ بر روحانی شروع و ظرف ساعاتی بعد صعود کرد و سر اصلی این رژیم را نشانه گرفت. شعار…