سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پرونده

ضربه جبران ناپذیر به شبکه جاسوسی و تروریستی سفارت آخوندها

https://vimeo.com/313902935 لینک ها: علی هاجری «اسیر جنگی سابق» و از شبکه مزدوران وزارت اطلاعات در آلبانی افشای یک مزدور«عبدالرحمان محمدیان اسیر جنگی سابق حسن حیرانی یک مامور وزارت اطلاعات به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی افشای یک مزدور-…