سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پرستش

از ب-فرهانی: پرستش حیات (قسمت چهارم-بخش دوم

گرانبهاترین گوهر تاریخ «چه خوب بود اگر اصلاً قشر پیشتاز و مقاومت سازمان یافته ای لازم نمی بود و اوضاع خودبه خود درست میشد! ... چه خوب بود اگر اصلاً نیازی به تشکیلات پیشتاز و رهبری کننده ای نمی بود و بدون آن تغییر و انقلاب در برابر ارتجاع…