سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

پاسداران

ایران –قیام: فراخوان مریم رجوی به اقدام فوری ملل متحد برای آزادی دستگیر شدگان قیام سراسری

شلیک به تظاهرکنندگان، دستگیریهای جمعی و قتل زیر شکنجه از مصادیق جنایت علیه بشریت است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خواستار اقدام فوری دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و…