برچسب: وحشی‌گری‌های نظام‌ولایت فقیه در غرقاب سرنگونی

علی مقدم

در پس پرده تزویر و ریا – از علی مقدم

در پس پرده تزویر و ریا – از علی مقدم دروغگوئی و قلب واقعیت، پوشاندن حقایق و شیطان سازی در مورد آزادیخواهان همواره یکی از شنیع‌ترین ابزار دیکتاتورها برای مخدوش ...

هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران

“هاشم خواستار”وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز

"هاشم خواستار"وجدان بیدارمعلمان وفرهنگیان مبارز معلمین وفرهنگیان مبارزمیهن همچون سایراقشارتحت ستم دررژیمهای دیکتاتوری شاه وشیخ هرگزدست ازاعتراض برای ایفای حقوقشان برنداشته وبرنمیدارند. همه مردم ایران وبخصوص دانش پژوهان وطنی نام ...

آخرین مطالب