سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

همبستگی با قیام رمردم ایران

بیانیه اکثریت سنای ایتالیا در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران…

اکثریت سنای ایتالیا شامل 11 عضو هیأت‌رئیسه، یک معاون، دو ناظم و 8 دبیر مجلس سنا: ما به دولت خود و جامعة بین‌المللی فراخوان می‌دهیم که در طرف مردم ایران قرار بگیرند و شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان آلترناتیو به‌رسمیت بشناسند در…