سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

ناهید همت آبادی

ناهید همت‌آبادی: ضرورت قیام به وظیفه و وجدان

حالا پس از تمام سوز شدن همه کارتهای جنایت و فریب از نوع ”اصلاح و اصول“ و برگه‌های وطن و مردم فروشی داخلی و خارجی حتی از نوع نازلی که فیل ” شاه پسر“ را هم در امریکا انگار به یاد ”هندوستان بابا“ هوایی کرد تا از دروازه‌های خیلی گشاد تمدن دست…