سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

نامه ایو بونه به مریم رجوی

نامه ایو بونه به مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم رییس جمهور گرامی، سنت‌ها در عظمت خلق‌ها شرکت دارند و به آن کمک می‌کنند چرا که مظهر تمایل ما به پیشرفت و خوشبختی بشری هستند.  فقط آن خلق‌هایی در تاریک خانه فراموشی فرو می‌روند و یا بدتر از آن دچار بی تفاوتی می‌شوند؛ که گذشته یی ندارند…