سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

مهدی سامع -سازمان چریک های فدایی – ایران نبرد

مهدی سامع: خروش خلق و فروپاشی چند خُرافِه و خُدعِه

از روز ۷ دی ۱۳۹۶ تاریخ جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران ورق خورد و ما وارد دوران جدیدی از رابطه مردم با حکومت شده ایم. قیامهای شهری و ابعاد گسترده آن در سطح تمام کشور، عمق این خیزشها که مشخصه آن نفی رژیم با همه باندهای درونی آن،…