برچسب: مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم برایران

بی بی سی درخدمت فاشیسم مذهبی

بیانیه اعضای مقاومت ایران و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانی در اروپا،آمریکا و استرالیا (پشتیبانان مجاهدین خلق ایران) با 315 امضای افزوده امضا کنندگان مجموعاً 1825نفر     آبان- آذر 1398 ...

بیانیه اعضای مقاومت ایران و نمایندگان و اعضای جوامع ایرانی دراروپا،آمریکا و استرالیا (پشتیبانان مجاهدین خلق ایران) سری دوم با 104 امضای افزوده امضاکنندگان سری اول و سری دوم مجموعاً ...

صفحه 1 از 2 1 2

آخرین مطالب