سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محمد کرمی مزدور

غلامرضا صادقی جبلی؛ مأموری برای نفوذ از سوی اطلاعات آخوندی

غلامرضا صادقی جبلی مأمور اطلاعات آخوندها در طرح نفوذ به درون مناسبات سازمان مجاهدين و ارتش آزادی بخش می باشد و در اجرای تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های وزارت اطلاعات برای شيطان سازی عليه مجاهدين، نقش داشته است. مزدور صادقی جبلی در دهه 60 به…

رابعه (ربابه) شاهرخی مزدور وزارت اطلاعات آخوندها

رابعه شاهرخی از سال1374 که برادرش از ایران به نزد او به خارج آمد، فعالیتش را علیه مقاومت ایران آغاز کرد. برادر او عضو وزارت اطلاعات رژیم‌آخوندی است. یکی از هواداران مقاومت ایران به‌نام رضا آرمیده، در یک متن افشاگری (در شهریور81) اعلام کرد…

محمـدکرمـی از لباس شخصی هـای بـرون مـرزی رژیـم-نـوپـو

محمدکرمی از مزدورلمپن های خارج کشوری رژیم و یکی از لباس شخصیهای«نیروی ویژه پشتیبانی از ولایت»، نوپو، می باشد که در اروپا علیه مجاهدین و مقاومت ایران به توطئه چینی و انجام مأموریت از طرف اطلاعات بدنام رژیم اقدام می کند. شمه یی از مأموریتهای…