سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

محمدرضا اسکاردی مزدور

محمدرضا اسکاردی یک مأمور اطلاعات آخوندی در استان مازندران

روز نهم تیرماه 90 کمتر از سه ماه پس از جنایت بزرگ ارتش تحت امر مالکی در اشرف (کشتار 19 فروردین)که به شهادت 36 تن و جراحت صدها تن از ساکنان بی‌سلاح و بی‌دفاع اشرف با گلولة مستقیم منجر شد، محمدرضا اسکاردی و سه تن دیگر از «وارفتگان» صحنه…