سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

لابی رژیم در آمریکا

خدابنده و تریتا پارسی توطئه علیه اشرف

پایگاه اینترنتی فوروم ایرانیان دریک روشنگری مستند، نقش یک مأمور اطلاعات آخوندی به نام مسعود خدابنده و یک مزدور دیگر رژیم به نام تریتا پارسی را در توطئه های رژیم به منظور کشتار مجاهدان اشرف دریک روشنگری مستند افشا کرده است. در این روشنگری…