سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

قیام- ایران – شورای ملی مقاومت ایران

قیام ایران – شماره ۳۱ – ادامه تظاهرات و درگیری در دهها شهر به پاخاسته در هفتمین روز قیام

روز چهارشنبه ۱۳دی ماه در هفتمین روز قیام، علاوه بر تهران شهرهای مختلف کشور شعله های قیام را شعله ور نگاهداشتند. در شیر آباد زاهدان ‌بین مردم و نیروهای ضد شورش جنگ و گریز جریان داشت. مزدوران به سمت مردم شلیک می‌کنند و مردم با سنگ به مقابله…