سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

فراخوان خانواده_های جانباختگان و زندانیان_سیاسی

پیوستن بیش‌از ۵۰۰تن به فراخوان خانواده‌های جانباختگان و زندانیان‌سیاسی

بیش از ۵۰۰ تن به فراخوان خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی پیوستند . در«فراخوان به حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران»، آمده است: مردم ایران با خیزش در دیماه ۹۶ نشان دادند که کارد به استخوانشان رسیده است . طی چهل سال فرصتهای…