سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

غلامرضا بهروزی مزدور

غلامرضا بهروزی عامل وزارت اطلاعات در استان خراسان را بشناسید

نامبرده، با شرکت در نمایشاتِ شعباتِ پوششی اطلاعات آخوندی موسوم به «هابیلیان» و «نجاتِ» رژیم و با نشستن زیر تصویر منحوس کفتار کفن پاره خمینی خون آشام، با شرکت در خیمه شب بازیهای «هابیلیان» برای ایادی عراقی رژیم در مشهد به منظور جمع آوری…