سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

علی بخش آفریدنده

رونمایی و درماندگی گشتاپوی آخوندی علی بخش آفریدنده(رضا گوران)

رونمایی و «بازیافت» یک مزدور مستعمل، وجه دیگری از درماندگی گشتاپوی آخوندی علی بخش آفریدنده(رضا گوران) علی بخش آفریدنده(رضا گوران) علی بخش آفریدنده(رضا گوران)، که این روزها مجددا به صحنه کارزار لجن پراکنی گشتاپوی آخوندی علیه مقاومت…