سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

عبدالرضا رستمی مزدور وزارت اطلاعات

عبدالرضا رستمی؛ مستخدم اطلاعاتی گشتاپوی آخوندی

عبدالرضا رستمی مأمور برون مرزی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی را بشناسیم…! رژیم آخوندی برای خروج از مهلکه سرنگونی، تنها راه برون‌رفت خود را در نابودی و انهدام مقاومت و مشخصاً در انهدام تنها نیروی جنگندة ضد رژیم جستجو می‌کند. به‌منظور رسیدن به…