سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

شورای ملی مقاومت ایران – زندانیان سیاسی

قیام ایران-شماره ۵۷ – ابراز وحشت از مجاهدین، استمرار قیام و براندازی و خشم مردم از آخوندهای…

آخوند احمد خاتمی، نایب رئیس مجلس خبرگان و صحنه گردان نمایش جمعه تهران، وحشتزده از استمرار و شعله‌ورتر شدن قیام سراسری مردم ایران، گفت: فکر نکنید براندازی تمام شد نه دشمنان یک آن از اندیشه براندازی فروگذار نخواهند کرد باید هوشیار بود».وی…