سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سرنگونی رژیم ولایت فقیه.

قرارداد خائنانه واگذاری بندر چابهار به یک شرکت هندی توسط حکومت پلیدآخوندی

به دنبال وطن فروشی حکومت پلید آخوندها و حراج دریای خزر، عباس آخوندی، وزیر راه کابینه آخوند روحانی از یک قرارداد خائنانه دیگر رژیم ورشکسته آخوندی در ساحل دریای عمان خبر داد. مطابق این قرارداد رژیم آخوندی اداره بندر چابهار را در قالب یک…