سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

سازمان چریک های فدایی -ایران نبرد

بیانیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون قیام سرنوشت سازمردم آزادیخواه ایران

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیانیه ای توضیحی پیرامون قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه منتشر کرد. در قسمت هایی از این بیانیه می خوانیم: لینک به منبع