سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حمید اسدیان: شمه ای از خروار

حمید اسدیان: شمه ای از خروار- درباره خوکچه ای که به جهنم سلام گفت!

خائنان، مطرودان، درهم شکسته و، حقیر. با تاول زخم نهفته یهودا در روح، و غربیلهای برای آن کس که دشنة خونچکان را  با آستین سفیدش پاک میکند، گونه های سرخ از غازه بی شرمی را میآرایند. ورودی: در ایام صباوت، یعنی زمانی که تازه سر از تخم در…