سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حميد دهدار حسنی مزدور

حمید دهدار حسنی؛ پادوی گشتاپوی آخوندی در خوزستان

حميد دهدارحسنيی از پاسدارهای سيار اطلاعات آخوندی و شعبه خوزستان است كه علاوه بر شهرهای مختلف داخل كشور به مأموريتهای برون مرزی در عراق، برای توطئه عليه اشرفی ها اعزام می شد. و در زمينه سازی كشتار اشرفيها بر اساس وظايف محولة گشتاپوی آخوندی…