سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حقیقت در برابر دروغ

مقاله یارومیر اشتتینا نماینده پارلمان اروپا در یورو اکتیو

اتحادیه اروپا بجای سرمایه گذاری روی حکومت دینی در ایران بایستی رزمندگان آزادی را پشتیبانی کند سایت یورو اکتیو - بقلم یارومیر اشته تینا 4 دسامبر 2018 دیدار از اشرف 3 به واقع برای من یک سفر انگیزاننده بود و چشمم را باز کرد که چگونه…