برچسب: حفظ قدرت به قیمت هرشرارت

تحریف-تاریخ

تحریف تاریخ یا «جنگ روایت»؟

تحریف تاریخ صنعت جعل و دروغ تحت عنوان کتاب حربه دیگری در ”جنگ روایت ” علیه مجاهدین تحریف تاریخ - در بخش‌های قبلی از این سلسله مقالات، نشان دادیم چگونه ...

آخرین مطالب