سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

حامد صرافپور مزدور

حامد صرافپور مأمور شناخته شده وزارت اطلاعات حکومت اخوندی

حامد صرافپور مأمور وزارت اطلاعات آخوند ها با شکست سلسله توطئه ها و زد و بندهای رژیم آخوندی برای انهدام «اشرف» و در پی به رسمیت شناخته شدن موقعیت حقوقی مجاهدین در شهر اشرف، خامنه‌ای و مالکی برای مقابله با موج انزجار داخلی و محکومیتهای…