سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تواب تشتنه به خون

نقاط وحدت ایرج مصداقی «تواب تشنه به خون» و «سرکردگان امنیتی» رژیم

نقاط وحدت ایرج مصداقی «تواب تشنه به خون» و «سرکردگان امنیتی» رژيم در سراشيبی سقوط کسانی که گذرشان به زندان سیاسی افتاده باشد، موجوداتی به نام ایرج مصداقی «تواب» را دیده‌اند. تواب پدیدهای است رقت‌انگیز که بعد از کم‌آوردن در مقاومت، آن‌چنان…