سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه نظام پلید

تجمعات اعتراضی کشاورزان، کارگران، دانشجویان و غارت شدگان موسسات حکومتی

تجمعات اعتراضی کشاورزان - کشاورزان شهرستان نجف آباد روز دوشنبه هفتم آبان چهارمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به بی آبی و ندادن حقآبه و سایر مطالبات، پشت سر گذاشتند. همچنین کشاورزان همایونشهر باپارک تمامی تراکتورهایشان به این اعتصابیون…