سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

ایرج صالحی مزدور

ایرج صالحی مامور وزارت اطلاعات آخوندی در استان مازندران

ايرج صالحی عامل خود فروخته وزارت اطلاعات، ازمهره های اصلی سركوب و فشار برخانواده های مجاهدين دراستان مازندران ميباشد. كه به عنوان «وردستِ» صمد نظری به عنوان يك تيم سركوبگر، مجری خطِ دژخيمان اطلاعاتی می باشند. وی با شركت در نمايشها و خيمه شب…