سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران
مرور برچسب

اعتصاب عمومی در بانه و

تجمعات بازنشستگان، پرستاران، کارگران، غارت‌شدگان موسسات حکومتی علیه ستم آخوندهای دزد

بازنشستگان فرهنگی گروه سال نود و شش در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان، از جمله پاداش پایان خدمت، در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. پرستاران و پزشکان بیمارستان موسوم به خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کرده و به…