برچسب: آلترناتیو دمکراتیک

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه ۷آبان۹۸

مریم رجوی در مجلس-ملی فرانسه ، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز دوم آبان1398 مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دعوت گروهای مختلف پارلمانی در کنفرانسی درمجلس ملی ...

آخرین مطالب