سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

غلامرضا موسوی مامور اطلاعات آخوندی در استان خراسان – مشهد

غلامرضا موسوی یکی از عوامل وعناصر اصلی شعبه پوششی وزارت اطلاعات دراستان خراسان – مشهد، می باشد. وزارت اطلاعات، تعدادی از مأموران و عوامل خود را در شعبات پوششی سازماندهی کرده است. یکی از انجمنهای دستساز آخوندها «نجات رژیم» نام دارد. که…

جهانبخش سیدمحمدی عامل وزارت اطلاعات در کرمانشاه

جهانبخش سیدمحمدی متولد سال1336 درکرمانشاه و یکی از مأموران اطلاعات و از گردانندگان ارگان جاسوسی و سرکوبی خانواده ها تحت عنوان «نجات» رژیم در استان کرمانشاه است که به آزار و اذیت خانواده های مجاهدین مشغول است. مأموریت دیگر این گماشته وزارت…

نامه روشنـگر علی‌اکبر آرمیده درباره آخرین صحنه‌پردازی اطلاعات آخوندی

نامه روشنـگر علی‌اکبر آرمیده درباره آخرین صحنه‌پردازی اطلاعات آخوندی و ... ادعای حمله به خانه مزدور رابعه شاهرخی نشریه فوق العاده مجاهد شماره600، 26شهریور 1381، صفحة11 درباره آخرین صحنه‌پردازی اطلاعات آخوندی و اطلاعیه بریده‌ـ…