سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

حقیقت در برابر دروغ – نشریه مجاهد شماره ۷۸۸

دوشنبه, 01 اسفند 1384 مجاهد شماره 788 حقیقت در بـرابـر دروغ مـروری برگزارش هیـأت پارلمان اروپا دربارة گزارش مغرضانة «دیدبان» علیـه مجاهـدین (5) آن چه در زیر از نظرتان می‌گذرد، قسمت پنجم از مرورگزارش هیأت پارلمان اروپا پیرامون گزارش…

درباره مجاهدین خلق ایران

بنیانگذاری بنیانگذاران مجاهدین، محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان از دانش‌آموختگان دانشگاه تهران و هوادار نهضت آزادی، اما منتقد شیوه‌های عمل سران نهضت (بخش مذهبی جبهه ملی ایران) بودند. پس از قیام خودانگیخته ۱۵خرداد ۱۳۴۲، که…