سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

ضامن پیروزی یک خلق

ظاهر شدن خامنه‌ای دو هفته بعد از انتشار نوار صحبت‌های آقای منتظری و مجبورشدن او به موضع‌گیری دراین‌باره، درحالی‌که پیش از آن تلاش داشت با درگیر نکردن خود، امواج اجتماعی برخاسته را از سر رد کند، نشانه شکست او و قدرتمند بودن فضای دادخواهی…

کارنامه تاریخی یک رویارویی

انتشار صحبت‌های بیست‌وهشت سال پیش آقای منتظری و آشکار شدن استنباط عینی او از نشست‌وبرخاست نزدیک با خمینی به‌عنوان یک خون‌آشام «سفاک» و «جنایتکار تاریخی»، اعلان نتیجة تاریخی یک هماوردی سترگ بین باند «ضدبشر» در حاکمیت با آنتی‌تز حقیقی آن یعنی…

آب در هاون کوبیدن

الگو برداری خامنه ای از سلفش خمینی، در پناه بردن به درندگی و اعدام برای خروج از بحرانهای پس از نوشیدن جام زهر تحمیلی، قیاسی عقب مانده از دو اتمسفر سراپا متفاوت است. پیدا نکردن راه حل برای خروج از این مشکلات خفه کننده، او را به اعمالی…