۱۹۶۶ میلادی- نخستوزیر در جریان مذاکره – دچار حملة قلبی شد و درگذشت

221

«لعل بهادر شستری» نخست وزیر ۶۱سالة هند که برای مذاکرات صلح با پاکستان بر سر کشمیر، به شوروی رفته بود، در جریان مذاکرات دچار حمله قلبی شد و جان سپرد. وی که جانشین «نهرو» بود، از سال۱۹۶۴ تا زمان مرگ ریاست دولت هند را بهعهده داشت. موضوع «کشمیر» از زمان تجزیة شبه قاره (هندوستان) باعث ۳جنگ تمام عیار میان هند و پاکستان شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here