۵حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران برای بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات قیام تشکیل جلسه دادند

24
حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران

پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران متشکل از “سازمان خبات کردستان ایران”، “کوملە زحمتکشان کردستان”، “حزب دمکرات کردستان ایران”، “کوملە زحمتکشان کردستان ایران” و “حزب دمکرات کردستان” برای بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات و اعتراضات جاری در شهرهای مختلف ایران نسبت بە حاکمیت جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع مشخص در قبال تحولات احتمالی آیندە، روز سەشنبە نوزدهم دیماە در قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان تشکیل جلسە دادند.

وب سایت «کردستان و کرد» در گزارش خود زیرعنوان «نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران»، از جمله می نویسد:« اعتراضات کنونی تودەهای مردم ایران، فزون بر آنکە بەلحاظ گسترەی جغرافیایی و مشارکت وسیع خلقهای ایران در آن، با دیگر اعتراضات مردمی در سالهای گذشتە تفاوت دارد، از این جهت نیز کە تودەهای مردم ایران اینبار تمامیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادە و صرفنظر از اختلافات و تقابل جناحهای درونحکومتی، خواستار سرنگونی این رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دینی هستند بیمانند است. هرچند علت اصلی و اساسی این اعتراضات و آمدن مردم بە خیابانها، وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر و تنگدستی کنونی است کە زحمتکشان و تودەهای فرودست جامعە را جان بە لب کردەاست، با این وصف مردم بە دلیل ناامیدی از برونرفت از این فلاکت، بە این نتیجە رسیدەاند کە این رژیم فاسد مسبب اصلی پدید آوردن این وضعیت است و برای رهایی از این وضعیت، چارەای جز سرنگون ساختن این حاکمیت نیست».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here