۳مارس سال ۵۲ پیش از میلاد پیروزی ایرانیان در جنگ با رومیان

148

اظهارات افسران شکست خورده رومی در سنای این امپراتوری به این شرح در تاریخ روم آمده است:«سپهبد سورنا فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاکتیکها و سلاحهای تازه استفاده کرد. سواران ایران قادر به تیراندازی از پشت سر هستند که ما تجربه آن را نداریم. ایرانیان کمانهای تازهیی اختراع کردهاند و با آنها توانستند پای پیادگان ما را به زمین بدوزند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here