۲۰۰۶ میلادی ارجاع پروندة اتمی رژیم به شورای امنیت

105

سرانجام پس از سالها افشاگری بیامان مقاومت ایران در مورد فعالیتهای گستردة رژیم آخوندی برای ساختن سلاح اتمی, شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی, با اکثریت آرا پروندة اتمی رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. مسیری که با ارجاع پروندة اتمی رژیم به شورای امنیت آغاز شد، در دوم دیماه۱۳۸۵ به تصویب اولین قطعنامة تحریمها علیه رژیم آخوندی منجر گردید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here