۱۹۹۱ میلادی فرار زیاد باره و بیثباتی در سومالی

140

«محمد زیاد بری» معروف به زیاد باره رئیس جمهوری وقت سومالی که گرفتار شورش نظامیان و چنددستگی طوایف سومالی شده بود بهجنوب کشور گریخت. وی سپس باکمک نظامیان و حمایت قبیلهاش عزم تسخیر پایتخت را کرد که از نیروهای محمد آیدید _ از ژنرالهای شورشی_ شکست خورد و از سومالی گریخت. با فرار «زیاد باره» از کشور، دوران بیدولت شدن سومالی نیز آغاز شد. زیاد باره در ژانویه ۱۹۹۵ در ۷۶سالگی درگذشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here