۱۹۵۵ ميلادی آغاز مبارزه رزا پاركس عليه تبعيض

102

در اين روز «رزا پاركس» كه يك زن سياهپوست بود بر خلاف قانون، روی صندلي مخصوص سفيدپوستها نشست و در برابر هشدارها و تذكرات سفيدپوستان بهشدت مقاومت كرد. سرانجام راننده، اتوبوس را متوقف كرد و جريان را به پليس گزارش نمود. مقاومت «رزا» بهسرعت بهمطبوعات كشيد و مانند بمبي وجدانهای خفته را بيدار كرد. در پي انتشار اين گزارش سياهپوستان آمريکا به مدت يک سال اتوبوسهای عمومي را تحريم کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here