۱۹۵۴ میلادی سقوط دژ دین بین فو

13
هوشی مین رهبر انقلابی ویتنام

آخرین نبرد بین نیروهای فرانسه و چریکهای ویتنام به پیروزی «هوشی مین» رهبر ملی ویتنام انجامید . دژ «دین بین فو» در دست استعمارگران فرانسوی بود. دهها هزار ویتنامی طی سه ماه در زیر بمباران هواپیماها، جنگ‌افزارهای سنگین را از راههای کوهستانی عبوردادند و «دین بین فو» را محاصره کردند. پس از ۵۶ روز محاصره، «دین بین فو» سقوط کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here