۱۹۳۶ میلادی اتحاد چپهای اسپانیا برای دفاع از نظام جمهوری

3

پس از آن که رئیس دولت جمهوری اسپانیا اعلام کرد میخواهد در راه سوسیالیسم و ملی کردن تدریجی صنایع و اراضی گام بردارد، ارتش به تحریک سلطنت طلبان به مخالفت برخاست، کمونیستها و سوسیالیستهای اسپانیا برای دفاع از جمهوری با هم متحد شدند و مسلحانه به خیابانها ریختند. ۶ماه بعد جنگ داخلی خونین اسپانیا آغاز شد و سرانجام ژنرال فرانکو با کمک آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیستی به دوران جمهوری پایان داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here