۱۹۳۳ میلادی روزی که هیتلر صدر اعظم آلمان شد

163

«فون هیندنبورگ» رئیس جمهور سالخورده آلمان, «آدولف هیتلر» را که حزبش (سوسیال ناسیونالیست کارگران آلمان) برنده انتخابات شده بود, به ریاست دولت منصوب کرد. هیتلر طی ۷سال تا زمان به راه انداختن جنگ جهانی دوم, با تبلیغات دجالگرانه, سیاستهای تجاوزگرانهاش را بهنفع مردم قلمداد کرد و بخش وسیعی از مردم ناآگاه آلمان را فریب داد. اما روشنفکران و انقلابیون آلمانی از ابتدا با سیاست نژادپرستانة و جنگافروزانة هیتلر مخالفت کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here