«فردريك ويلهلم نيچه» فيلسوف آلمانی معتقد به فلسفة انسان برتر بود و ميگفت شخص بايد هرچه بيشتر توانا شود و برای رسيدن به اين مقصود به هر وسيلهيی توسل جويد. «نيچه» برابری را منافی پيشرفت بشر ميدانست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here