۱۸۷۷ميلادی اختراع گرامافون

84

«توماس اديسون» نخستين گرامافونی را كه ساخته بود, در ميان شگفتی همگان به نمايش گذاشت. اسم اوليه گرامافون «جعبه ساز» بود. جعبه شگفتی كه ميشد در آن صداهای گوناگون را حفظ و نگهداری كرد. آن شگفتی امروز به عتيقهيی در موزهها تبديل شده و دانش بشر همچنان پيش ميرود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here