۱۸۶۰ میلادی زاد روز آنتوان چخوف

148

«آنتون پاولوویچ چخوف» نویسندة توانای روسیه در این روز به دنیا آمد و ۶۴ سال عمر کرد. چخوف پزشک بود و با راهاندازی کلینیکی رایگان برای تهیدستان, به آنان خدمت میکرد, تسلط و مهارت اصلیاش را در نگارش داستانهای کوتاه نشان داد. ایوانف، مرغ دریا، عمو وانیا، سه خواهر و باغ آلبالو از معروفترین داستانها و نمایشنامههای چخوف بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here