۱۸۴۸ میلادی انتشار مانیفست مارکس

37

در این روز کارل مارکس و همفکرش فردریک انگلس «مانیفست کمونیست» را منتشر کردند. بر اساس این مانیفست، مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید باید لغو شود. آموزش و پرورش و درمان رایگان و بازنشستگی به همه مردم تعمیم داده شود. مارکس نظریه خود را تحت عنوان «سوسیالیسم علمی» در برابر انواع سوسیالیسم تخیلی قرار میدهد و آنرا نتیجه جنگ طبقاتی و برخورد علمی با روند حرکت تاریخ ارزیابی میکند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here